Финансово счетоводна къща Доема

Отстъпка
10%
http://doema-bg.com/

За фирмата

ФСК ДOEMAе дружество с ограничена отговорност, регистрирано съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит като предприятие на регистриран одитор по ф.д. 3396/1998 на СГС, Търговски регистър 1, книга 504, стр. 150.

УПРАВИТЕЛ 

ДEС Емилия Гюрова, Диплома Nr. 0590/2002

МИСИЯ

Основна функция, цел и призвание на фирмата е да бъде  не просто Счетоводителят и

Одиторът, а преди всичко консултант и доверено лице.

Превантивно, навреме и ефективно да обезпечава финансовата дейност на своите клиенти.

Съдействие на ръководството за успешен мениджмънт чрез предоставяне на актуална информация за бизнеса на дружеството и оптимизация на административните процеси.

Гарантирана  сигурност за  изрядност и законосъобразност.

Подпомагане развитието на бизнеса на клиентите и  финансовата им обезпеченост.

Всички услуги, които предлагаме са познати на пазара, но това, което  ни прави

Различни и вярваме  по-добри е  личното и  неформално отношение към нашите клиенти.

Те са не просто клиенти , а много важни партньори!

ХОРАТА

Служителите на ФСК Доема са професионалисти от висок ранг, с квалификация и опит

във всички области, необходими за ефективната работа с нашите клиенти и партньори.

От голяма полза за дейността ни е опитът на колегите, натрупан в работата с клиенти от различни икономически сфери, данъчни служби и контролни органи.

Ние обръщаме особено внимание на непрекъснато повишаване на квалификацията, задълбочено познаване на Данъчното и Счетоводното законодателство.УСЛУГИТЕ

Независим финансов одит                                   Счетоводство и ТРЗ         

Изготвяне на финансови отчети и анализи                   Възстановяване на ДДС

Дю дилижънс                                                                       Консултации

Заверки на проекти                                        Данъчно планиране и защита                                                     

И всичко, което е необходимо, за да могат нашите клиенти да пестят време, пари и нерви!